Darmowa wysyłka przy zamówieniach
powyżej 150zł.

Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego Natural Nation

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

SPIS TREŚCI

§ 1
 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

  • §1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Natural Nation prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://naturalnation.pl.
Sprzedawca – NN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Fryderyka Chopina 27, 51-609 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000852774, NIP 8982259234, nr Regon 38665832900000, kapitał zakładowy 5000,00 zł, kapitał wpłacony 5000,00 zł.

  • §2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

  1. Adres pocztowy: Plac Solny 20/2, 50-063 Wrocław

  1. Adres e-mail: shop@naturalpl

  1. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy):
   NN sp. z o.o.
   Plac Solny 20/2, 50-063 Wrocław

  1. Adres do wysłania reklamowanego towaru:
   NN sp. z o.o.
   Plac Solny 20/2, 50-063 Wrocław

  • §3 WYMOGI TECHNICZNE

  1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
    • urządzenie z dostępem do Internetu

    • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

  1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail. 

  • §4 ZAKUPY W SKLEPIE

  1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.

  1. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

  1. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

  1. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

  1. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

  1. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

  1. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

  1. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu. 

  • §5 PŁATNOŚCI

  1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
    1. Za pomocą karty płatniczej:
      • Visa

      • Visa Electron

      • MasterCard

      • MasterCard Electronic

      • Maestro

    1. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
      • Autopay

    1. Za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.

  1. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Autopay,
   podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

  1. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta
   kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej
   Zamawiającego.

  1. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

  1. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

  • §6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

  1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

  1. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

  1. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

  1. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

  1. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

  1. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa: Polska

  1. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
    • Za pośrednictwem firmy kurierskiej

    • Do paczkomatów InPost

  1.  

  • §7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
    1. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

    1. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

  1. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w §2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na adres [email protected]. W treści maila należy wpisać nr zamówienia.

  1. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

  1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane od niego płatności za zamówiony towar. Zwrot środków finansowych nastąpi nie później niż 14 dni od dnia zwrotu towaru w stanie nienaruszonym z formularzem zwrotu i odstąpienia od umowy. Wzór formularza zwrotu i odstąpienia od umowy znajduje się na końcu regulaminu.

  1. W przypadku odstąpienia od umowy obejmującego cześć zamówienia dla którego został naliczony rabat Sprzedawca ma prawo skorygować zwrot środków finansowych o udzielony rabat.

  1. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

  1. Zwroty towarów należy dokonać na adres: NN sp. o.o. Plac Solny 20/2, 50-063 Wrocław niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

  1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

  1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

  1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta za pobraniem, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy wskazany w formularzu  zwrotu i odstąpienia od umowy.  

  • §8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
    1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

    1. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

    1. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  • §9 REKLAMACJE

  1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru  na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

  1. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
    1. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

    1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

  1. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

  1. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres: 

        NN sp. z o.o. ul.Plac Solny 20/2, 50-063 Wrocław.
        Sprzedawca pokrywa koszt przesłana reklamowanego towaru

  1. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

  1. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od daty jej wpłynięcia lub jeżeli to konieczne od daty dostarczenia przez Konsumenta reklamowanego produktu do Sprzedawcy w zależności od tego który termin wystąpi później.

    7.Procedura złożenia reklamacji: W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected] w której opisz powód reklamacji. Jeżeli łatwiej będzie zilustrować powód zdjęciem dołącz je do wiadomości. W treści wiadomości koniecznie wpisz numer zamówienia.

    2. Formularz reklamacji
        Wypełnij formularz reklamacji i obowiązkowo dołącz go do przesyłki zwrotnej z reklamowanym produktem.

    3Odesłanie produktu
        Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego
        towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres: 

        NN Sp. z o.o.
        Plac Solny 20/2, 50-063 Wrocław

        W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sklep naturalnation.pl pokrywa koszt przesłania reklamowanego towaru do Sprzedawcy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
    1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

    1. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

    1. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

    1. internetowej platformy ODR dostępnej podadresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

  • §10 DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

  1. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
    1. umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

    1. ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia,  dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  1. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.

  1. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
    1. przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;

    1. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;

    1. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;

    1. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w  przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

  1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
    1. dostępu do swoich danych osobowych,

    1. ich sprostowania,

    1. usunięcia,

    1. ograniczenia przetwarzania,

    1. przeniesienia danych do innego administratora 

    1. a także prawo: wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach          realizowanych przez administratora).

  1. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.

  1. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • §11 ZASTRZEŻENIA

  1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

  1. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia. 

  1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

  1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

  • §12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

  1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

  1. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.

  1. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

Miejscowość, data

Do:
NN Sp. z o.o.
Plac Solny 20/2, 50-063 Wrocław

Polska

Formularz odstąpienia od umowy i zwrotu towaru

Imię, nazwisko:…………………………………………………………………….

Adres konsumenta:………………………………………………………………..

Telefon:……………………………………………………………………………..

Adres e-mail:……………………………………………………………………….

Nr zamówienia: …………………………………………………………………….

Ja, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

1……………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………….

Produkty do zwrotu muszą być nienaruszone.

Płatność nastąpiła w opcji

                za pobraniem

proszę o zwrot należności na konto numer:

……………………………………………………………………………………………………..

W pozostałych przypadkach zwrot pieniędzy nastąpi  w takiej samej formie jak płatność.

Z poważaniem

Miejscowość, data

Do:                                                                                                                            
NN Sp. z o.o.
Plac Solny 20/2, 50-063 Wrocław
Polska

Reklamacja i zwrot towaru

Imię, nazwisko:…………………………………………………………………….

Adres konsumenta:………………………………………………………………..

Telefon:……………………………………………………………………………..

Adres e-mail:……………………………………………………………………….

Nr zamówienia: …………………………………………………………………….

Produkt wadliwy:

1……………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………….

Wada polega na:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Wada została stwierdzona w dniu ………………

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

   wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1)

   odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru. (art. 560 § 1)

Płatność nastąpiła w opcji

                za pobraniem

proszę o zwrot należności na  konto numer:

……………………………………………………………………………………………………..

W pozostałych przypadkach zwrot pieniędzy nastąpi  w takiej samej formie jak płatność.

Z poważaniem

 

Regulamin konta
w sklepie Natural Nation (naturalnation.pl)

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

  • §1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy Natural Nation prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://naturalnation.pl
Sprzedawca – NN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Fryderyka Chopina 27, 51-609 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000852774, NIP 8982259234, nr Regon 38665832900000, kapitał zakładowy 5000,00 zł, kapitał wpłacony 5000,00 zł.

  • §2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

  1. Adres pocztowy: ul.Plac Solny 20/2, 50-063 Wrocław

  1. Adres e-mail: [email protected]

  • §3 WYMOGI TECHNICZNE

  1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
    • aktywne konto e-mail

    • urządzenie z dostępem do Internetu

    • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

      §4 KONTO

  1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.

  1. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.

  1. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.

  1. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

  1. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.

  1. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: [email protected], czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

  • §5 REKLAMACJE

  1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail [email protected].

  1. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

   POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
    1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

    1. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

    1. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

    1. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

  • §6 DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

  1. Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  1. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.

  1. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:
    1. Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na żądanie Kupującego

    1. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem;

    1. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
     – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

  1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
    1. dostępu do swoich danych osobowych,

    1. ich sprostowania,

    1. usunięcia,

    1. ograniczenia przetwarzania,

    1. przeniesienia danych do innego administratora

     a także prawo: 
     wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania       dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach  realizowanych przez administratora).
     W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

  1. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

  • §7 ZASTRZEŻENIA

  1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

  1. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.

  1. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.

  1. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
    1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu

    1. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi

    1. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.

  1. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

  1. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy [email protected], czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

  1. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

  1. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

  1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Regulamin newslettera sklepu Natural Nation

  • §1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy Natural Nation prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://naturalnation.pl
Usługodawca – NN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Fryderyka Chopina 27, 51-609 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000852774, NIP 8982259234, nr Regon 38665832900000, kapitał zakładowy 5000,00 zł, kapitał wpłacony 5000,00 zł.
Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

  • §2 Newsletter

  1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.

  1. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.

  1. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.

  1. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 5.

  1. W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.

  1. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.

  1. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 6 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: [email protected].

  1. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

  • §3 Reklamacje

  1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: [email protected].

  1. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego

   POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Usługobiorcę będącego Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z:
    1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.

    1. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

    1. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o  rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. 

    1. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

    1. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

    1. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

  • §4 Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu      Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

  1. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie          uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  1. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.

  1. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
    1. Usługobiorca wypisze się z Newslettera;

    1. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem;

    1. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w  przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy
     – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

  1. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
    1. dostępu do swoich danych osobowych,

    1. ich sprostowania,

    1. usunięcia,

    1. ograniczenia przetwarzania,

    1. przeniesienia danych do innego administratora
     a także prawo:

    1. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.

  1. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • §5 Postanowienia końcowe

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.

  1. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

  1. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w  życie, przyjmuje się, że akceptuje je.

  1. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: [email protected], co będzie skutkować rozwiązaniem  umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

  1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

  1. W przypadku Usługobiorcy niebędącego Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

  1. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.

Zapisz się juz dziś!