Darmowa wysyłka przy zamówieniach
powyżej 150zł.

Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego Natural Nation

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

 • SPIS TREŚCI

  1 DEFINICJE
 1. Ustala się następujące znaczenie dla słów:
 2. DNI ROBOCZE – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. KONTO – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
 4. REGULAMIN – niniejszy regulamin.
 5. SKLEP – sklep internetowy Natural Nation prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://naturalnation.pl.
 6. SPRZEDAWCA – KONKON LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą pod adresem: ul. Bóżnicza 15/6, 61-751 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0001009558, NIP: 7831871089, kapitał zakładowy 10.000,00 zł.
 7. KUPUJĄCY – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w Sklepie,
 8. PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności. Status ten dotyczy wyłącznie klientów mających miejsce dostawy lub siedzibę w Polsce.
 9. KONSUMENT – Kupujący będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 10. PRODUKT – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, której dotyczy umowa sprzedaży,
 • 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 1. Sprzedawca wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: [email protected]. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez każdego Kupującego do bezpośredniej i szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą. Ze Sprzedawcą można się kontaktować również pisemnie, pod jego adresem: ul. Bóżnicza 15/6, 61-751 Poznań. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim.

 

 1. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy):

FAST LOG Sp. z o.o., ul. Diamentowa 21A,  20-471 Lublin

 Adres do wysłania reklamowanego towaru:

FAST LOG Sp. z o.o, Diamentowa 21A, 20-471 Lublin

 • 3 WYMOGI TECHNICZNE
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
 • urządzenie z dostępem do Internetu
 • monitor w rozdzielczości nie mniejszej niż 360×640 px w przypadku telefonów , 768×1024 px w przypadku tabletów i 1366×768 px w przypadku komputerów.
 • program do odczytu plików formatu PDF.
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 2. W razie korzystania przez Kupującego ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania zamówienia.
 3. Sprzedawca zapewnia, że wszelkie opinie dotyczące Produktów oferowanych w Sklepie pochodzą wyłącznie od Kupujących, którzy dokonali zakupu danego Produktu. W tym celu Sklep ogranicza dostęp do formularza wystawienia oceny i opinii o Produkcie tylko do Kupujących, którzy posiadają aktywne konto klienta w ramach Sklepu i na którym zarejestrowano zakup danego Produktu w historii zamówień. Dostęp do formularza oceny mają także ci Kupujący, którzy dokonali zakupu Produktu bez rejestracji. Tacy Kupujący otrzymują w ramach wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonania zamówienia specjalny link umożliwiający dostęp do formularza wystawienia opinii i oceny na temat danego Produktu.
 4. Sklep nie korzysta w ramach swojego funkcjonowania z automatycznego podejmowania decyzji. Względnie Sprzedawca może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Sprzedawcę nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy, czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu.
 • 4 BEZPIECZEŃSTWO TREŚCI
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupujących treści o charakterze bezprawnym lub w inny sposób niezgodnych z Regulaminem. Za treści takie uznaje się między innymi treści, które:
 • są niezgodne z tematyką Sklepu;
 • powielają treści, które pojawiały się wcześniej w Sklepie;
 • dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu;
 • zawierają linki prowadzące do innych stron czy plików;
 • służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych;
 • służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania;
 • nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;
 • propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
 • nawołują do nienawiści lub zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takowe;
 • zniesławiają lub znieważają lub jakkolwiek naruszają dobra osób trzecich;
 • zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
 • naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób.
 1. W przypadku naruszenia powyższych wytycznych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do moderacji i usuwania takich treści bez informowania o tym zamieszczającego. Zamieszczanie treści wskazanych powyżej w Sklepie będzie skutkować konsekwencjami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie w tym nawet usunięciem konta ze Sklepu czy uniemożliwieniem dokonywania w nim zakupów.
 2. Kupujący, który uważa daną treść w Sklepie za nielegalną lub niezgodną z Regulaminem, może przesłać do Sprzedawcy zgłoszenie jej dotyczące. Zgłoszenie takie należy składać elektronicznie i powinno zawierać wskazanie konkretnej treści, argumenty za jej usunięciem i dane zgłaszającego pozwalające na jego identyfikację. Anonimowe odwołania nie będą rozpatrywane.
 3. Zgłoszenia zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania. Zgłaszający otrzyma potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia. O podjętej decyzji Sprzedawca powiadomi Kupującego drogą elektroniczną lub na piśmie.
 4. Decyzja Sprzedawcy może polegać na usunięciu treści lub pozostawieniu jej w Sklepie.
 5. Strony mogą odwołać się od decyzji Sprzedawcy w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia jej usunięcia. Decyzja w przedmiocie odwołania jest ostateczna.
 • 5 REJESTRACJA
 1. Rejestracja w Sklepie jest nieodpłatna i nieobowiązkowa.
 2. Rejestracja w Sklepie następuje w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, w którym Kupujący podaje niezbędne dane identyfikacyjne, adres e-mail oraz hasło; zaakceptowany, aktualny Regulamin Sklepu oraz złożone oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówień. Na adres e-mail Kupującego umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej rejestrację dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie, logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych na podstawie późniejszego wniosku Kupującego.
 4. W celu usunięcia konta Kupującego ze Sklepu (wypowiedzenie umowy) należy wysłać wiadomość elektroniczną z wnioskiem o usunięcie konta na adres e-mail: [email protected] z podaniem danych identyfikujących Kupującego aktualnie zarejestrowanego w Sklepie lub wybrać odpowiednią opcję w ustawieniach konta. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 5. Sklep dopuszcza składanie zamówień bez konieczności rejestrowania się i logowania w Sklepie. W tym celu Kupujący każdorazowo w procesie składania zamówienia jest zobowiązany wypełnić formularz elektroniczny przez wprowadzenie wymaganych przez Sprzedawcę danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Kupujący ma obowiązek zaakceptować aktualny Regulamin wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb zamówienia.
 • 6 ZAKUPY W SKLEPIE
 1. Każdy Kupujący dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
 3. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 4. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 5. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 8. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 9. Kupujący dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do podania numeru NIP przy składaniu zamówienia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupuje jako Konsument.
 10. Ocena czy Kupujący będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep w stosunku do indywidualnego przypadku oraz w oparciu o ewentualne oświadczenia Kupującego złożone w toku zamawiania Produktów
 11. W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sprzedawcy lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego, Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Kupującego najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty złożenia zamówienia. W takim przypadku Kupujący ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sprzedawcę czy od umowy odstępuje. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa powyżej, Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Kupujący ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy:
 • częściową realizacją – wybór przez Kupującego tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Produktów;
 • anulowania całości zamówienia (odstąpienie).

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Kupującemu wpłaconą tytułem ceny kwotę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia lub rejestracyjnym. W razie niepodjęcia żadnej decyzji w ciągu 7 (siedmiu) dni od powiadomienia, zamówienie zostanie anulowane w części Produktów niedostępnych.

 • 7 PŁATNOŚCI
 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
 • Za pomocą płatności elektronicznych i płatności kartami płatniczymi za pośrednictwem serwisu Blue Media – obsługę płatności prowadzi Autopay spółka akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 5851351185, REGON: 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości opłaconym).
 • Za pomocą płatności elektronicznych i płatności kartami płatniczymi za pośrednictwem serwisu REVOLUT LTD. Adres banku: 7 WESTFERRY CIRCUS THE COLUMBUS BUILDING, FLOOR 4, Wielka Brytania.
 • Za pomocą płatności elektronicznych i płatności kartami płatniczymi za pośrednictwem serwisu mElements S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, wpisany pod numerem KRS 0000590484 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 522-304-78-92;
 • Za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego;
 • Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
 1. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej zamawiającego.
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 3. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 • 8 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 2. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa: Polska
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
 • Za pośrednictwem firmy kurierskiej
 • Do paczkomatów
 • 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Powinien wtedy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu Produktu do Sklepu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu można skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego w załączniku do Regulaminu. Termin uważa się za zachowany jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na e-mail: [email protected], najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu. Sprzedawca po wpłynięciu oświadczenia o odstąpienia w formie elektronicznej na ww. e-mail lub adres pocztowy potwierdzi niezwłocznie jego wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej odstępującego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po ww. terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 2. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym i kompletnym, bez śladów użytkowania, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta powinien postępować z Towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zwracany Produkt jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego, według swojego wyboru.
 3. Prawo Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem Zamówienia m.in. jest umowa:
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 1. Zwracane Produkty należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu na adres magazynu Sprzedawcy, tj. FAST LOG Sp. z o.o. ul. Diamentowa 21A, 20-471 Lublin. Konsument lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy (koszty odesłania).
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta płatności, w tym koszty dostawy, zostaną przekazane na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Kupujący w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów (np. w oświadczeniu o odstąpieniu).
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania zamówionego towaru z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 10 REKLAMACJE
 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktu zgodnego z umową i bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w momencie jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tego momentu, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego prawnych poprzedników lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Przy tym domniemuje się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 3. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
 • Cechy takie jak opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
 • Odpowiedniość i przydatność do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 • Ilość i cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu;
 • Sposób dostarczenia wraz z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać;
 • Jakość, która musi opowiadać takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Kupującemu przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 1. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego produktu lub świadczonych usług, Kupujący może złożyć reklamację i poinformować Sprzedawcę o zaobserwowanych nieprawidłowościach oraz udokumentować nieprawidłowości celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia i do poinformowania Kupującego o rozstrzygnięciu i dalszym postępowaniu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub na innym trwałym nośniku.
 3. W przypadku braku zgodności Produktu z umową Kupujący może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może wymienić Produkt, jeśli Kupujący zażądał jego naprawy lub naprawić go, gdy Kupujący zażądał jego wymiany tylko jeśli zapewnienie zgodności towaru z umową w pierwotnie wybrany przez Kupującego sposób jest niemożliwe albo wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. W takim przypadku Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
 4. Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, jedynie wtedy gdy:
 • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową;
 • Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową;
 • brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
 • brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 1. Sprzedawca ma obowiązek dokonać naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Kupującego o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, przy uwzględnieniu specyfiki towaru i celu, w jakim Kupujący go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. Kupujący ma obowiązek udostępnić Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Kupującego towar na swój koszt. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. W niektórych przypadkach nie jest konieczne wysyłanie reklamowanego Produktu, a Sprzedawca może poprzestać na oględzinach zdjęć dostarczonych przez Kupującego, o czym poinformuje go po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 3. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Kupującego wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową
 4. W razie odstąpienia od umowy Kupujący niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
 • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
 • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
 • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
 • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

11 DANE OSOBOWE

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Kupujących przez Sprzedawcę znajdują się w polityce prywatności i cookies zamieszczonej na stronie Sklepu.

 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usług lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Sprzedawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Kupującego co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Kupujący nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Kupujący powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Sprzedawcy: [email protected], co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Na każdy sprzedany przez Sprzedawcę Produkt wystawiana jest faktura VAT lub inny dokument rozliczeniowy zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej wraz z dostawą towaru. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
 6. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowany. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw konsumentów do ochrony, które mogą użytkownikowi przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju jego zamieszkania.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ

 

KONKON LAB SP. Z O.O.

Ul. Bóżnicza 15/6

61-751 Poznań

KRS: 0001009558, NIP: 7831871089

____________________, dnia ________________

 

Imię i nazwisko Klienta:

______________________________________________________

Adres Klienta:

______________________________________________________

E-mail Klienta:

______________________________________________________

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejszym oświadczam, iż:

 1. Na podstawie art. 3855 kodeksu cywilnego i przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) odstępuję umowy sprzedaży i zwracam wymienione poniżej towary.
 2. Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w kodeksie cywilnym, regulaminie Sklepu oraz w wyżej wymienionej ustawie.

Data otrzymania towaru:

__________________________________________________________________________________

Numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT) lub Numer zamówienia:

__________________________________________________________________________________

Zwracane towary (Nazwa/Ilość/Cena brutto):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar:

_ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _

Dane właściciela rachunku:

__________________________________________________________________________________


__________________________________
miejscowość i data podpis

 •  
 1.  

 

Reklamacja i zwrot towaru

Imię, nazwisko:…………………………………………………………………….

Adres konsumenta:………………………………………………………………..

Telefon:……………………………………………………………………………..

Adres e-mail:……………………………………………………………………….

Nr zamówienia: …………………………………………………………………….

Produkt wadliwy:

1……………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………….

Wada polega na:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Wada została stwierdzona w dniu ………………

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

   wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1)

   odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru. (art. 560 § 1)

Płatność nastąpiła w opcji

                za pobraniem

proszę o zwrot należności na  konto numer:

……………………………………………………………………………………………………..

W pozostałych przypadkach zwrot pieniędzy nastąpi  w takiej samej formie jak płatność.

Z poważaniem

 

Regulamin konta
w sklepie Natural Nation (naturalnation.pl)

§1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy Natural Nation prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://naturalnation.pl
Sprzedawca – KONKON LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą pod adresem: ul. Bóżnicza 15/6, 61-751 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0001009558, NIP: 7831871089, kapitał zakładowy 10.000,00 zł.

§2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

  1. Adres pocztowy: ul.Bóżnicza 15/6, 61-751 Poznań

  1. Adres e-mail: [email protected]

§3 WYMOGI TECHNICZNE

  1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
    • aktywne konto e-mail

    • urządzenie z dostępem do Internetu

    • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

      

    • §4 KONTO

  1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.

  1. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.

  1. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.

  1. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

  1. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.

  1. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: [email protected], czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§5 REKLAMACJE

  1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail [email protected].

  1. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

   POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
    1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

    1. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

    1. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

    1. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

§6 DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

  1. Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  1. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.

  1. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:
    1. Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na żądanie Kupującego

    1. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem;

    1. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
     – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

  1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
    1. dostępu do swoich danych osobowych,

    1. ich sprostowania,

    1. usunięcia,

    1. ograniczenia przetwarzania,

    1. przeniesienia danych do innego administratora

     a także prawo: 
     wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania       dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach  realizowanych przez administratora).
     W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

  1. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

§7 ZASTRZEŻENIA

  1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

  1. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.

  1. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.

  1. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
    1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu

    1. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi

    1. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.

  1. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

  1. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy [email protected], czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

  1. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

  1. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

  1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

Regulamin newslettera sklepu Natural Nation

  • §1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy Natural Nation prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://naturalnation.pl
Usługodawca – KONKON LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą pod adresem: ul. Bóżnicza 15/6, 61-751 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0001009558, NIP: 7831871089, kapitał zakładowy 10.000,00 zł.
Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

  • §2 Newsletter

  1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.

  1. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najn
  2. owszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.

  1. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.

  1. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 5.

  1. W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.

  1. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.

  1. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 6 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: [email protected]

  1. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

  • §3 Reklamacje

  1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: [email protected]

  1. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego

   POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Usługobiorcę będącego Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z:
    1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.

    1. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

    1. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o  rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. 

    1. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

    1. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

    1. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

  • §4 Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu      Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

  1. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie          uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  1. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.

  1. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
    1. Usługobiorca wypisze się z Newslettera;

    1. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem;

    1. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w  przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy
     – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

  1. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
    1. dostępu do swoich danych osobowych,

    1. ich sprostowania,

    1. usunięcia,

    1. ograniczenia przetwarzania,

    1. przeniesienia danych do innego administratora
     a także prawo:

    1. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.

  1. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • §5 Postanowienia końcowe

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.

  1. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

  1. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w  życie, przyjmuje się, że akceptuje je.

  1. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: [email protected] co będzie skutkować rozwiązaniem  umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

  1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

  1. W przypadku Usługobiorcy niebędącego Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

  1. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.

Zapisz się juz dziś!